உடலுக்கும் அழகுக்கும் சிறந்த மூலிகையான திரிபலாவில் இவ்வளவு மருத்துவ குணங்களா ?

Spread the love

உடலுக்கும் அழகுக்கும் சிறந்த மூலிகையான திரிபலாவில் இவ்வளவு மருத்துவ குணங்களா ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *