9 பேர் ஒற்றை இலக்கம். அதிரடி காட்டிய ஆஸ்திரேலியா. மோசமான உலக சாதனையை  படைத்த  நமீபியா வீரர் 

Spread the love

9 பேர் ஒற்றை இலக்கம். அதிரடி காட்டிய ஆஸ்திரேலியா. மோசமான உலக சாதனையை  படைத்த  நமீபியா வீரர் 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *